انقلاب ۹۹

راه سبز امید-

اکثریت کسانی که تا به حال در انتخابات ها شرکت می کردند اصلاح طلب و خواهان اصلاح نظام از طریق صندوق رای بودند و انقلابی به معنی خواهان براندازی و سرنگونی نظام از طریق انقلاب نبودند اما وقتیکه رهبر نظام می گوید من انقلابی هستم و با بستن راه اصلاحات و راه صندوقها و برگزاری انتخابات فرمایشی در جهت سرنگونی نظام عمل می کند هیچکس نمی تواند از سقوط این نظام سراپا فاسد و زورگو و دروغگو جلوگیری کند.
دیروز ایران شاهد برگزاری سردترین و بی رونق ترین انتخابات تاریخ خود بعد از انقلاب ۵۷ بود و این روز آغاز سرنگونی نظام و برپایی انقلابی دیگر خواهد بود.

انقلاب را مردم‌ نمی کنند. انقلاب امری محتوم و گریز ناپدیر است که دیکتاتورها خود