اهانت به بزرگان اهل تسنن در برنامه زنده

مهرداد شاکری

درحالی که کشورهای عربی و سنی نشین همواره از رفتار و گفتار حاکمیت نسبت به اهل تسنن گله دارند و شکاف بین شیعه و اهل سنت باعث بروز مشکلات بسیاری در داخل و خارج از کشور شده است و حاکمیت در برخورد با اهل سنت همواره نگاهی افراطی و نادرست داشته و تلاش های عقلای اهل سنت و تشیع برای نزدیکی مذاهب به همدیگر و اتحاد و برادری بین مسلمانان با وجود کارشکنی های حکومت در جریان می باشد توهین یکی از مداحان به خلفای اهل سنت در یک برنامه زنده تلویزیونی باعث جریحه دارشدن احساسات اهل تسنن در کشور و خارج از کشور شده است
توهین به بزرگان دینی هیچ توجیهی ندارد و این کار صرفا باعث ایجاد تفرقه و دشمنی بین مسلمانان میگردد