اولین انتخابات تاریخ ایران

نخستین انتخابات تاریخ ایران در ۲۵ شهریور سال ۱۲۸۵ شمسی مصادف با عید مبعث برای تعیین اعضای مجلس شورای ملی برگزار شد.

انتخاباتی برای خواص بود و مردم عادی حق رأی‌دادن هم نداشتند؛ چه رسد به انتخاب‌شدن. با این حال همین انتخابات ازنظر تاریخی زیربنای دموکراسی انتخاباتی در ایران شد.