اولین وعده ابراهیم رئیسی محقق نشد! / بیلبورد دیجیتالی رئیسی درمیدان انقلاب!!

شنیده ها

علیرغم آنکه ابراهیم رئیسی دستوری مبنی بر جمع آوری بنرهای وی در سطح شهر کرده بود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه بر تعداد این بنرها نیز افزوده شده است.

اگر گشتی در سطح شهر بزنید به خوبی مشخص است تنها کاندیدایی که برای تبلیغات شهری هزینه گزافی کرده ابراهیم رئیسی است.

این در حالیست که وی دستور داده بود تا بنرها و پوسترها جمع آوری شود.

مشخص نیست هزینه های سرسام آور ستاد«سید محرومان» از کجا و توسط چه اشخاصی تامین می شود.

بیلبورد دیجیتالی رئیسی درمیدان انقلاب!!

بیلبورد دیجیتالی میدان انقلاب به مساحت ۵۰۰ متر مربع متعلق به سازمان زیباسازی شهرداری تهران است؛ تاکنون برای مناسبتهای فرهنگی و مذهبی استفاده می شده است؛ حال و در آستانه انتخابات تک قطبی ۲۸ خرداد تصویر سیدمحرومان برآن نقش بسته است!!!