اولین گام بستن تنگه هرمز ، مین گذاری در راه است !!!

 

مهرداد شاکری

 

با نزدیک شدن به اعمال تحریم های کامل نفتی

و قطع شدن فروش و صادرات نفت ایران

و در ادامه رویارویی لفظی و رسانه ای مقامات ایران و امریکا

مبنی بر باز و بسته نگه داشتن تنگه هرمز

و تهدیدات و شاخ و شانه کشیدن های مقامات رسمی دوکشور برای هم

و تشدید وضعیت اسف ناک اقتصادی در ایران

طی اخبار واصله از درون حاکمیت

و خبرهای درز شده از جلسات مقامات امنیتی نظامی ایران

به نظر می آید ایران در تلاش است تا در اولین گام برای بستن تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران با همکاری نیروی دریایی ارتش

به مین گذاری دریایی تنگه هرمز اقدام نماید.

این تاکتیک می تواند جرقه ای باشد برای شروع یک جنگ منطقه ای و جهانی

که تبعات آن فراتر از تصور خواهد بود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما