ایران وامریکا

یدالله اسلامی

تیرگی روابط إیران وأمریکا پیامدهای بسیاری برجای گذاشته وبازهم برجای خواهدگذاشت. این پیامدها وزیان های ناشی از ان نه تنها روابط سیاسی منطقه اَی وفرا منطقه اَی إیران را تحت تاثیر قرار داده است بلکه بر زندگی مردم اثرات انکار ناپذیری داشته ودارد. امریکا ستبزی وإیران هراسی راهبردهای دوگانه اَی هستند که نقش یگانه اَی را ایفا می کنند این دو راهبرد به عنوان دوتیغه قبچی برعلیه منافع ملی وزندگی مردم کارایی خودرا نشان داده اند. درهیجان شعار وتبلیغ جای کنشگران مدنی برای تدوین راهبردهای أساسی اینده نگر وبر مبنای منافع ملی بسیار کمرنگً تر ازتصور بوده وگویی اندیشمندان حوزه روابط بین الملل در انزوایی خودساخته وترسی ناشئ از تبلیغات فراگیر فرو رفته اند ومیدان را به هیجان وإحساس واگذار کرده اند. وزارت خارجه نیز نقش کارشناسی ومدیریت سیاسی خودرا به درستی ایفا نکرده است وبه ویژه درمسایل منطقه اَی به سادگی نقش حاشیه اَی به خود گرفته است. مقامات إیرانی که اشکارا تمایل خود به روی کار امدن ترامپ را نشان داده بودندًپسً ازروی کار امدن ترامپ تحلیل درستی را مبنای تصمیم خود قرار نداده وترامپ به بزرگترین واثرگذارترین منحد دشمنان منطقه اَی إیران تبدیل شد. تروریستی خواندن نیروی نظامی بک کشور پدیده اَی نادروشگفت أور است ولی انچه در پی این تصمیم نهفته است تیازمند بررسی دقیق تر وتحلیل ژرف تر است. درشرایط کنونی مهم ترین اقدام سپردن أمور مربوط به روابط خارجی به وزارت خارجه است تاامکان رایزنی وگفتگو درسطوح منطقه اَی وفرا منطقه اَی وقدرت تصمیم گیری بک پارچه فراهم شود گریز از هیجان وتبلیغ وروی اوردن به خردورزی وأینده.نگری وبرنامه ریزی برای پیشگیری ازرخدادهای ناهنجاراز مهم ترین اقداماتی است که بایستی به ان اندیشید