اپوزیسیون خارج از کشور در محاصره اتهامات دروغین

مهرداد شاکری

پس از جشن ۴۰ سالگی انقلاب ۵۷ در ایران و وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط بحرانی کشور امید اپوزیسیون خارج از کشور به مردم برای براندازی افزایش چشمگیر یافته است
کشور در شرایط وحشتناکی به سر میبرد
دستگاه های امنیتی ایران که به خوبی از توانایی بالافعل و باالقوه اپوزیسیون خارج از کشور آگاهی دارد از حدود ۲ ماه پیش برنامه ریزی گسترده ای را برای تخریب موثر اپوزیسیون به کار برده است
طرح تهمت های واهی و دروغ پراکنی و شایعه و مستند الکی ساختن بر علیه فعالان سیاسی در خارج کشور در راس فعالیت های دستگاه های امنیتی ایران قرار دارد
طرحی که در بلند مدت قطعا وبال گردن نظام خواهد شد و به سرنگونی حاکمیت منجر خواهد گردید
اتحاد رمز پیروزی اپوزیسیون خارج از کشور خواهد بود