اگر یزید روزنامه کیهان را داشت ، فردای عاشورای سال ۶۱ هجری چنین می نوشت

اگر یزید روزنامه کیهان را داشت ، فردای عاشورای سال ۶۱ هجری چنین می نوشت :