ایجاد سپر انسانی در شهرهای موشکی به فرمان رهبر ایران

مهرداد شاکری

تاریخچه ساخت اولین شهرهای موشکی در اعماق زمین به سالهای جنگ ایران و عراق بر میگردد

مزمان با شروع ساخت اولین شهر موشکی در کرمانشاه، تلاش ایران برای تقویت زیرساخت های موشکی شروع شد

سوریه و کره شمالی و شوروی سابق ، بیشترین کمک را به پیشرفت صنعت موشکی ایران نمودند

جمهوری اسلامی پس از گذشته ۳ دهه از تلاش برای ارتقای صنعت موشکی، حداقل دو دهه است که تمرکز خود را برای بومی سازی این صنعت انجام داده است

آمار دقیقی از تعداد شهرهای زیرزمینی موشکی ایران در دست نیست

اما ایران هم اکنون حداقل ۶۰ شهر موشکی و حداکثر۲۰۰ شهر موشکی در اختیار دارد

ایران برای حفظ امنیت تعدادی از این شهرها

که در مناطق صرفا نظامی احداث شده است

با دستور رهبر ایران در حال ایجاد سپر انسانی در اطراف این پایگاه ها می باشد

خانواده های شاغلان در این شهرها

به عنوان سپر انسانی در حال اسکان دراین شهرها هستند