ایرانی ها از سرناچاری به مرگ پناه می برند

✍️محمد هادی بازیاری

تنها در طول ۲۴ ساعت پنجشنبه تا جمعه اخیر شاهد ۸۴ اقدام به خودکشی در تهران بوده ایم
این آمار اگر به صورت کلی و شهر به شهر تهیه شود
شاهد بیش از ۱۰۰۰مورد اقدام به خودکشی روزانه در سطح کل کشور خواهیم بود
افزایش باورنکردنی آمار خودکشی در ایران
مستقیما این روزها به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ربط دارد
مردمی که ناامید از بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی خود
از سر ناچاری به مرگ خودخواسته پناه می برند
اگر فکری به حال جامعه درمانده و سرخورده و بی پناه ایران نشود
چندان دور نیست که آرامستان های سراسر کشور
پر از شیون و ناله خانواده های داغداری گردد
که در سوگ عزیزانی عزاداری میکنند
که با دست خود به زندگی خودشان پایان بخشیده اند
و این اتفاق شوم باعث فروپاشی کامل جامعه ما خواهد گردید
کاش فریاد رسی وجود داشت…