ایرانی ها موش آزمایشگاهی کوبایی ها


مهرداد شاکری

معلوم نیست دولت کوبا در پشت پرده چه امتیازاتی به خامنه ای و جمهوری اسلامی داده است که
کوبا قرار است فاز آزمایش بالینی واکسن کرونای خود را در ایران انجام دهد
و از ایرانی ها بعنوان موش آزمایشگاهی استفاده کند
رهبر ایران خرید و واردات واکسن های امریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلان کرد
تا مردم ایران چاره ای جز تن دادن به واکسن کوبایی نداشته باشند
آنچه خامنه ای انجام داد مصداق درست جنایت علیه بشریت است
جنایتی که ابعاد پیدا و پنهان آن هرگز از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد