ایران در باتلاق فساد

مهرداد شاکری

اینکه در جمهوری اسلامی مسول باشی و از مسولیتت سواستفاده نکنی و مرتکب فساد نشوی انگار یک امر محال است

تمام ارکان حکومت را فساد در برگرفته است ، از کارمند جز بگیر تا وزیر و رهبر و …
همه دارند جیبهای گشادشان را پر از پول حرام میکنند
ایران در باتلاق فساد گیر افتاده
مردم بی اعتنا به فساد مسولین فقط به فکر نان شبشان هستند
هیچ کس معترض نمی شود
همه سکوت کرده ایم
همه تن به خفت و ذلت داده ایم
باور کنید هیچ امیدی به رهایی نیست تا وقتی خودمان مانع اولین مفسده آتی خودمان نشویم