ایران را به جنگ نکشانید و همه چیز را خراب نکنید

اکبر گنجی

بازیچه نیانیاهو و محمد بن سلمان نشوید

و ایران را به جنگ نکشانید و همه چیز را خراب نکنید.

«صبر استراتژیک» همچنان باید سیاست ایران باشد

خبر دیدار چند روز پیش بنجامین نتانیاهو در عربستان سعودی با محمد بن سلمان

و تحرکات وسیع چند ماه اخیر حاکی از آن بود و هست که

پیروزی جو بایدن و بازگشت به توافق هسته ای

به هیچ وجه برای اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس قابل هضم نبوده و نیست.

ترامپ تاجری است که برای سود شخصی دست به هر کاری می زند.

هدف اسرائیل از ترور و قتل محسن فخری زاده

سوق دادن ایران به واکنشی تُند

و کشاندن دولت ترامپ به همراه اسرائیل به جنگ با ایران است.

ایران باید “صبر استراتژیک” داشته باشد

تا دو ماه باقی مانده ترامپ سپری شود.