ایران مدنی علیه باز تولید استبداد

✍️مجتبی نجفی


وقتی فرودستان در آبان کشتار شدند ویدئویی از آیت الله خامنه ای پخش شد که هشدار می داد نسبت به کشتار مستضعفین، وقتی جرج فلوید را آن پلیس سفیدپوست بیرحمانه کشت آیت الله خامنه ای گفت” آدم می کشند خجالت هم نمیکشند”، کاربران، قربانیان جنبش سبز و حرکت اعتراضی آبان را یادآوری کردند.


وقتی که نرگس محمدی از تماس تلفنی با فرزندان محروم است نامه دهم خرداد سال چهل و شش او به افسر نگهبان زندان برای حق تماس تلفنی او یادآوری میشود ، وقتی به درستی از نمایشی بودن انتخابات در زمان شاه انتقاد میکرد منتقدان قلع و قمع کاندیداها توسط شورای نگهبان را یاد آوری کردند.


همه این یادآوری ها باز تولید استبداد به نام جمهوری اسلامی را معنا می دهند. تلاشهایی که تا کنون به بن بست رسیده. مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی در یکی از برنامه هایی که از طرف ما به دانشگاه علامه دعوت شده بود میگفت وکالت آیت الله خامنه ای را قبل از انقلاب بر عهده داشتم . وقتی زندان رفتم پیام دادم خوب حق وکالتم را پرداخت کردید. مرحوم طاهر احمد زاده که یکی از فرزندانش اعدام شده بود میگفت خانه ام پناهگاه آیت الله خامنه ای بود فرزندم با پای کثیف پارچه ای را کثیف کرد خشمگین شدم آیت الله خامنه ای گفت عتاب نکن این پنجه شیر است. فرزندش پس از انقلاب جز اعدامی ها شد گفتم عجب هوای شیر را داشتید…

باز تولید استبداد یعنی اینکه جای زندان و زندانبان تعویض شود بدون اینکه در مناسبات حاکم تغییری ایجاد شود. همان افسر نگهبانی که آیت الله خامنه ای را از تماس تلفنی محروم کرد امروز نرگس محمدی را محروم کرده. همان افسرانی که کشتار کردند امروز در مقیاسی بدتر معترضان را کشتار میکنند. همان وکیلی که از حقوق آیت الله خامنه ای دفاع کرد به زندان افکنده شد.


استبداد با بی قانونی و زور عجین شده. تا جامعه مدنی قدرتمند برای مهار قدرت خودسر حاکم نشود همه تغییرات به باز تولید استبداد در شکلی دیگر منجر خواهد شد. تلاش برای تقویت ایران مدنی که در آن صاحبان قدرت خودسر محدود شوند ضرورت است. مشکل تاریخ ما نه تاج نه عمامه نه شاه نه شیخ که تقویت صدایی است که قدرت مطلقه را محدود کند.


قدرت مطلقه ایران را توده وار و گله وار میخواهد اما در ایران مدنی انسان فارغ از‌ همه تعلقات صاحب حق اعتراض است. به همان نسبت که قانون جایگاهش را تنظیم کرده اختیارات حاکم را هم محدود کرده.