ایران مدنی علیه مهاجر ستیزی و دیگر ستیزی

✍️مجتبی نجفی

قلب بیگانه را میشناسی زیرا تو خود در سرزمین مصر بیگانه بوده ای ” ….
نمی دانم خفه شدن مهاجران افغانی در رودخانه هیرمند و انتساب این جنایت به مرزبانان ایرانی درست است یا نه اما روایتش آنقدر تلخ و گزنده است که دوست دارم دروغ باشد. مگر میشود در برابر چنین جنایتی سکوت کرد؟ برهنه کنی، ضرب و شتم کنی توهین کنی و مجبور شان کنی از رودخانه رد شوند تا خفه شوند؟ تمام سکانس های یک جنایت تمام عیار اجرا شده. اگر این کشتار شنیع را مرزبانان ایرانی انجام داده اند وامصیبتا.

بگذریم از جریانهایی که در افغانستان علیه کلیت ایران نفرت سازی میکنند اما فراموش نکنیم شاخصه میهن دوستی اصیل بر میزان هر چه بیشتر دیگر خواهی استوار شده. میهن دوستی که بر دیگرستیزی استوار شود همان بهتر که نباشد. امروز هستند در ایران نهادهای مدنی و شهروندان ایرانی که کودکان افغان را آموزش میدهند و کمک میکنند. حیف نیست این زحمات با خشونت پلیسی و بی احترامی به مهاجر افغان نادیده گرفته شوند ؟

مهاجرستیزی و دیگرهراسی را عقب بزنید حتی در شرایط سخت اقتصادی. مهاجران عامل بدبختی ما نیستند هر چند که سامان دادنشان پیچیده باشد و دشوار. بسیاری از مهاجران افغانستانی کارهای سخت و سنگینی را انجام میدهند. شایسته احترام و تقدیرند. دلهای بسیاری از آنها را جنگ و فقر و بدبختی شکسته، با رفتار تحقیرآمیز بر درد و رنجشان نیافزایید. اگر حکمرانی مطلوب داشتیم بیش از پیش باید آنها را در ساختار جامعه جا داد.

واقعیت این است جامعه هر چه کمتر درگیر بحران باشد هر چه تورم کمتر باشد و توسعه شتابناک تر، دیگر خواهی هم بیشتر میشود. هر چه ارزش انسان بر ارزش پول و قدرت بیشتر باشد وضعیت مهاجران بهتر میشود اما هیچ بحرانی نباید باعث شود مهاجرستیز باشیم. به همان نسبت که با یک غربی ساکن ایران با احترام رفتار میکنید با مهاجران افغان هم اینگونه باشید. تفاوت آنها شاید تنها در محل تولد و بختششان باشد. هر چه مهاجردوست تر باشیم نشان میدهد که انسان بهتری شده ایم.

پلیس ما باید یاد بگیرد حتی حق توهین به مهاجران غیر قانونی را ندارد. در ” ایران مدنی ” مهاجر فرانسوی، انگلیسی با افغانی فرقی ندارد ، هر سه شایسته احترامند. ما به این نقطه برسیم نشانه تکامل ماست. هر چه کمکهای انساندوستانه ما به مهاجران افغانستان بیشتر شود یعنی اینکه در مسیری درست هستیم. جهان درون و برونمان را با پذیرش دیگران وسیع تر کنیم.