ایران و انتقام از عربستان

محمد ارسلانی

حمله شب گذشته انصارالله یمن با موشک بالستیک به پایتخت عربستان
بدون شک بدون هماهنگی حوثی ها با ایران انجام نگرفته است
عربستان در دوران زمامداری ترامپ از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به ایران دریغ نکرد
حمایت عربستان از گروه های مسلح مخالف نظام در جواب حمایت ایران از انصارالله یمن
باعث شد تا جنگ های نیابتی و رو در رویی هایی در منطقه گسترش پیدا کند
رویکرد دولت جدید امریکا در قبال عربستان باعث شده تا ایران به فکر انتقام از عربستان بیفتد
و حوثی ها را برای حمله موشکی به پایتخت عربستان ترغیب نماید
رویکرد امریکا در مورد بحران یمن هم مزید بر علت گردیده تا بازوهای مسلح ایران در منطقه
دورنمایی خونین و پرتنش را برای منطقه متصور گردند
عربستان بدون حمایت همه جانبه امریکا بازنده بزرگ میدان خواهد بود