ایمان به ارتش فیک و اشتباه در محاسبات آقای کاندیدا

شنیده ها

در حالیکه اعداد و ارقام طرفداری از کانالها و گروههای قاضی زاده هاشمی، کاملا فیک بوده و بر هر کاربر فضای مجازی این موضوع مسجل است، اما همین اعداد ارقام فیک، این کاندیدا را دچار محاسبات اشتباه و او را به ماندن در عرصه انتخابات تا پایان آن تشویق کرده است.

ارتش فیک در حالی در خدمت قاضی زاده قرار گرفته است که سرآغاز آن به ایجاد توهم‌برای قاضی زاده منجر می‌شود و نهایت آن، به آسیب دیدن کلیت جریان انقلاب از چنین محاسبه‌ای.

هرچند این موضوع در آرای شخص رئیسی، چندان موثر واقع نخواهد شد، اما برخی کانالها از همین موضوع نیز به عنوان خیانت خواص علیه رئیسی و در مسیر کاستن از آرای وی یاد کرده‌اند.