این عکس هم بماند برای تاریخ…

در تاریخ ثبت کنیم که بیماری همه گیری شیوع شده بود که نمیشد تجمعات گروهی را تشکیل داد که در غیر اینصورت جهان شاهد بزرگترین گردهمایی هنری تاریخی بشر میشد!

شجریان زنده است…