این وانت ، ایران ماست

این وانت ، ایران ماست. لاستیک های پنچر و فرسوده ، مدیران فرسوده هستند و لاستیکهای بدون استفاده درون وانت، جوانان متخصص، پر انرژی و خلاق ایران هستند.

راننده هم با اعتماد به این لاستیکها ی فرسوده ، باعث متوقف شدن وانت شده است و گویا قصد تعویض لاستیک ها را هم ندارد. او متفکرانه به دور دست نگاه می کند.‌ شاید قرار است لاستیکهای چینی به فریادش رسند.