این وزیرکشور همان وزیر ۹۸ است که برخی مانع استیضاح او شدند!

شنیده ها

با توجه به کاهش چشمگیر مشارکت مردم در رای‌گیری ۱۴۰۰ برخی جریانات اقتدارگرا سعی در ارسال آدرس‌های غلط به مردم دارند و به گونه‌ای القا می‌کنند که مردم فقط از مسائل اقتصادی ناراضی بودند و بقیه مسائل تاثیر گذارد نبوده‌است.

از طرفی نیز این جماعت یکی دیگر از دلایل ریزش رای را اخلال در رای‌گیری اعلام می‌کنند و وزارت‌کشور را مقصر نشان می‌دهند.

به اینکه ماجرای رای‌گیری و مشکلات صحت دارد یا خیر ورود نمی‌کنیم ولی اگر این جماعت اقتدارگرا و خاص ، انتقادی نیز به وزارت کشور دارند باید به خاطر بیاورند که رحمانی‌فضلی همان وزیری است که پس از فاجعه سال ۹۸ اقدام به استیضاح او شد ولی در وسط راه به بن بست رسید.