باروت بیروت ؛ علل و پیامدها

✍️حسین ثنایی نژاد

هنوز جزئیات زیادی از علت انفجار در بندرگاه بیروت منتشر نشده است. با وجود انشقاق تاریخی در لبنان اما هر گروه آن یکی دیگر را مسئول و یا حتی عامل این انفجار مهیب معرفی می کند.

مشکل اصلی این انفجار فقط تخریب ساختمان و تلفات انسانی نیست. گفته می شود تقریبا تمام ذخیره غله لبنان و بیش از ۹۰ درصد ذخیره دارویی این کشور در این حادثه دود شده و به هوا رفته است! این را می توان در اشک و زاری مسئولان بیروت در مقابل دوربین هم خواند.

اگر این اخبار درست باشد، لبنان که در یک سال اخیر درگیر تظاهرات خیابانی و اعتراضات ناشی از تنگناهای اقتصادی و معیشتی بوده، در چاله ای بس عظیم افتاده و به این سادگی نمی تواند کمر راست کند. صاف کردن گودال اقتصادی این انفجار، ممکن است معادلات سیاسی لبنان را هم عوض کند.

اگرچه اسرائیل و حزب الله هر دو خود را از دخالت و یا مسئولیت در این انفجار کنار کشیده اند، اما نحوه بازسازی اقتصاد صدمه دیده و حتی مهار بحران کوتاه مدت تامین غذا و داروی مردم ممکن است شرایط اجتماعی و سیاسی را برای آنها دشوار کند. با اینحال ناچاری دولت برای گرفتن کمک از آمریکا و غرب، شاید به نفع اسرائیل هم باشد.

فارغ از این اشارات مختصری که می توان در نگاهی کوتاه به این رشته دراز داشت، هیچ تردیدی نیست که عامل اصلی این انفجار عظیم ضعف و بی تدبیری دولت لبنان است.

دولتی که قادر به تخلیه مواد منفجره از مهمترین گلوگاه اقتصادی اش نبوده و چنین انبار بزرگی از این مواد را از سال ۲۰۱۴ در قلب انبارهای اصلی بندرگاهش نگهداری کرده است.

ضعف حکومت ها و بی تدبیری آنها می تواند باعث فجایعی شود که جبران آنها گاه غیر ممکن است.