بازار شناور صیفی و سبزیجات در “سرینگر” هند

بازار شناور صیفی و سبزیجات در “سرینگر” هند