بازگشت تیم سعید مرتضوی به تامین اجتماعی

شنیده ها

علیرضا عسگریان عضو سابق هیئت امنا و هیئت مدیره تامین اجتماعی و معاون فعلی توسعه مشارکت های عمومی کمیته امداد به عنوان گزینه حجت الله عبدالملکی برای تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی معرفی شد.

در سوابق عسگریان می توان عضویت در هیئت مدیره تامین اجتماعی و همکاری با سعید مرتضوی در دوره مدیر عاملی او بود. دوره ای که با جنجال های متعددی همراه بود.

از چک پنج هزار میلیارد تومانی که مرتضوی برای بابک زنجانی کشید یا استفاده زنجانی از دو قطعه از چک‌های سازمان تامین اجتماعی برای معاملات نفتی هم که بگذریم به فیش‌های حقوقی و دریافتی مرتضوی و علیرضا عسگریان کارنامه گزینه حجت الله عبدالملکی برای تامین اجتماعی است.