بازی دو سر سود گرانی برای حاکمیت

شنیده ها

مسئولان در بخش‌های مختلف به دنبال تامین ریال هستند و در این میان نیز چه مجلس و چه دولت می‌کوشند برای پر نگه‌داشتن جیب در زمان به اصطلاح مقاومت، خود را سرپا نگهدارند حال چه به روزگار مردم طبقه متوسط و پایین بیاید اهمیت چندانی ندارد هرچند که ژست دلواپسی نیز چاشنی کار مسئولان است.

در میان این سیاست‌ها مسئولان با افزایش قیمت‌هایی که در دست آن‌هاست و تصمیمات اداری سبب افزایش تورم می‌شوند و یک بار اینگونه سود به جیب می‌زنند و از سوی دیگر با ترفند گرفتن مالیات‌های مختلف به بهانه کنترل قیمت! باز هم پول به جیب می‌زنند.

سیاستی مساله‌دار که در آن مردم فقط دستمایه ژست‌های دلسوزانه مسئولان هستند و این در حالی است که در اصل قربانی سیاست‌های کسب درآمد از آشفتگی اقتصاد هستند و هیچ دلسوزی نیز در این میان ندارند که مقابل این رویه بایستد زیرا چشم‌انداز مسئولان این بازی است.