بازی عجیب و مشکوک احمدی نژاد در مجمع تشخیص

شنیده شده احمدی نژاد در جلسات مجمع به صورت فعالانه شرکت می کند.

وی در پایان هر جلسه مجمع به دیدار ابراهیم رئیسی رفته و با او گفت وگو می کند

گویا احمدی نژار کاری دز پیش دارد که در دیدار با رییس قوه قضاییه باید حلش کند.

احمدی نژاد می کوشد این گونه تظاهر کند که من با ابراهیم رئیسی هماهنگ هستم.

پیش از این نگام از دیدار احمدی نژاد با ابراهیم رییسی خبر داده بود.