باز هم فریبمان دادند

مهرداد شاکری

حاکمان ایران و کارگزاران آن
استاد ایجاد جنگ های روانی
و منحرف کردن اذهان عمومی
از رخدادها و اتفاق های مهم هستند
درست در روزی که دست راست قالیباف و قائم مقامش
به خاطر پرونده های مهم فساد اقتصادی محاکمه میشود
و به بیست سال زندان محکوم میشود
دست ها به سمت قالیباف نشانه رفته اند
به یکباره یک نماینده مجلس
درست در جلوی دوربین ها و جلوی چشم مردم
به صورت سرباز راهور سیلی میزند
و خبرش عین بمب منفجر میشود و صدا میکند
حواس مردم از جناب معاون و رئیس مجلس پرت میشود
و قالیباف و تیمش نفسی به راحتی میکشند
و در خلوت به همه ما می خندند