باستی هیلز مشهد لو رفت

ساخت ۳۲کاخ مجلل در باغی بزرگ با درختان سربه فلک کشیده در بلوار شاهنامه‌ به نیمه رسیده بود که مالک پروژه به هر کلکی که شده بود به یکی از مدیران ارشد وقت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد نزدیک شد تا مجوز تغییرکاربری اراضی کشاورزی را بگیرد.

🔹پیشنهاد تحویل خودروی لوکس را در ازای صدور مجوز های غیر قانونی ارائه می کند.

مدیر متخلف هم از این پیشنهاد استقبال و فردای آن روز خودروی لوکس را تحویل می گیرد و در ساعتی که اداره تعطیل بود، امضا های طلایی را پای مجوز های غیر قانونی زده و تحویل مالک باستی هیلز مشهد می دهد.

بازپرس محمد علی کمال زاده:
پس از اطلاع از ماجرا و انجام بررسی های قضایی مورد نیاز، دستور بازداشت مدیر پروژه صادر شد. از همین روتیم های معاونت اطلاعات سپاه پاسدارن موفق شدند فرد مذکور را به دستگیر کنند.

متهم :
پس از مدتی مدیر مذکور در جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از من خواست تا خودرو را پس بگیرم و معادل ریالی آن را که در آن سال حدود ۲۰۰میلیون تومان بود، پرداخت کنم که این اقدام هم صورت گرفت.