باقر که گازانبری لوله می کرد، حال گازانبری لوله می شود

✍️اکبر گنجی

نه این اصلاً توانایی و قابلیت درک مسائل ساده را هم ندارد.

می خواهد رئیس جمهور شود،

ولی از راه عکس گرفتن با ولادیمیر پوتین.

هر چه اصرار می کند پوتین به او وقت ملاقات نمی دهد

و معلوم می شود الفبای سیاست را نمی داند.

قصد دارد خودی نشان دهد،

همه چیز را خراب می کند.

به جلسه شورای امنیت ملی می رود،

آنجا توافق با آژانس به تصویب می رسد،

بعد هم یک نفر او را کاملاً توجیه می کند که این تصمیم نظام است،

می رود و با مجلس آن خرابکاری را به عمل می آورد.

فکر می کند در روابط بین الملل هم می توان «گازانبری» همه را «لوله کرد.»

آن که پشتش نشسته و پیام ارسال می کند، از این هم بدتر است.

خدا را چه دیدی، شاید هر دو گازانبری لوله شدند.