بالاخره به نفت در برابر غذا رسیدیم ؛ چشم حاکمیت روشن

 

 

مهرداد شاکری

 

 

رهبر ایران مدام از بی اثر بودن تحریم های امریکا

و رو به زوال بودن امریکا سخن می گوید

از اینکه امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

مدام شعارهای پوچ سر می دهد

اقتصاد مقاومتی را مطرح می کند

تحریم ها را باعث خودکفایی کشور می داند

مدام از شکست امریکا در برابر ایران سخن می گوید

و آتش به اختیارها و ذوب در ولایت های بی عقل هم

تکبیرگویان سخنان وی را تایید می کنند

اما واقعیت چیز دیگری است

تحریم ها اثر خود را بر کشور و زندگی مردم گذاشته و می گذارد

دیگر نای نفس کشیدن هم نداریم

ارتباط مالی ما با دنیا و تجارت با دنیا در حال قطع شدن کامل می باشد

کارمان به جایی رسیده که منابع ملی  را

باید به قیمت ارزان در اختیار کشورهای دیگر قرار بدهیم

و از آنان خواهش کنیم در ازای نفت و گاز ما به ما غذا بدهند

باید چشممان به دست دوست و دشمن باشد تا شکم مردممان را سیر کنیم

دیگر نه عزتی مانده نه قدرتی

هر چه را داشتیم با نفهمی حاکمیت به باد دادیم

وای از روزی که غذا هم در اختیارمان نگذارند

آن روز قطعا زیاد دور نیست

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما