باند فاسدامنیتی و افشاگری های برخی از دلسوزان کشور

شنیده ها

مدت هاست بسیاری از دلسوزان کشور از وجود باندی فاسد در درون سیستم امنیتی پرده برداشته اند و به تازگی محمود احمدی نژاد بر این ادعا صحه گذاشته است.

باند فاسد امنیتی در دستگاه های مختلف که موجب نارضایتی مردم شده اند، بزودی باید به سوالات مهم و مستندی پاسخ بدهند.

از ارتباط این باند با سیستم های جاسوسی دیگر کشورها به ویژه اسرائیل ، و پرونده سازی برای افراد خدوم و دلسوز کشور و سوق دادن آن ها به سمت مخالفت با نظام ، نیز سخنان زیادی تا کنون به میان آمده است.

البته تا افشای کامل پشت صحنه گرفتاری ها، فسادها و نقش باند فاسد امنیتی، زمان زیادی باقی نمانده‌است.

رانت، فساد، مدیریت ناتوان و مشکلات معیشتی مردم، همه اینها ناشی از دخالت مستقیم باند فاسد امنیتی در اداره کشور است.

این باند از تلاش های صادقانه مامورین امنیتی و اطلاعاتی که برای کشف فساد می‌روند، سوءاستفاده می‌کند. وقتی فساد کشف شد، آنها دستشان می گیرند.

فسادی که توسط افراد مسئول و متنفذ انجام می شود. این را می گیرند و برای ظاهر سازی، به طور گزینشی، با برخی برخورد می کنند.

بعد می روند سراغ همین ها، معامله می‌کنند، پرونده را منحرف می کنند و به حاشیه می رود. آن عوامل قدرتی هم که پشت صحنه فسادها و سوء استفاده ها هستند، باز سراغ آنها هم می روند، با آنها معامله می کنند، جریان را منحرف می‌کنند و در نهایت یک عده‌ای مجازات می‌شوند، محکوم می‌شوند اما اصل باند و پشتیبانان اصلی فساد، پشت صحنه اصلی فساد، سفید و مبرا باقی می مانند.