⏯ بانک مهر اقتصاد به خانواده یکی ازکشته شدگان آبان گفته اگراقساط وامش را نپردازد از اوشکایت می‌کنیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبانک مهر اقتصاد به خانواده یکی ازکشته شدگان آبان گفته اگراقساط وامش را نپردازد از اوشکایت می‌کنیم