با اشاره به مرگ «آزاده نامداری» ؛ چرا «بی سوادان» ، یکه تاز عرصه «اطلاع رسانی» می شوند؟! / یادداشت

✍️ فرهاد خادمی

فوت مشکوک مرحومه آزاده نامداری،باردیگرنشان دادعرصه اطلاع رسانی فضای مجازی راعده ای بی سواد وکپی پیست کار،درغیاب رسانه های امین ومستقل ،هدایت می کنند وخزعبلات ذهنی خودرا بخورد مخاطبینی احساسی وفاقدسوادرسانه ای می دهند.

اخبارمتناقض وبعضا دروغ درخصوص خانم نامداری،نشان دادکه متاسفانه خیل عظیم مردمی که تلگرام،واتساپ واینستاگرام رادرگوشی های خوددارند،بدون تعقل وتفکر،نشخوارکننده این لاطائلات می شوندوبدون توجه به عواقب سوءانتشار این اخبارجعلی فقط “ارسال”می کنندبی درنظرگرفتن محتوای کذب آن ها!!

این حقیربواسطه ۴۰سال کارحرفه ای خبری وروزنامه نگاری آنهم درحوزه مسائل اجتماعی وحوادث اگرنگویم بیشترازکارشناسان پلیس وبازپرس ویژه حوادث وقتل اطلاعات حقوقی وتخصصی دارم ،ولی ازآنهاهم کمتراطلاعات ندارم.این رانوشتم تابدانید کسی این متن راعرضه کرده که چهل سال پابه پای پلیس وقاضی درانواع صحنه های جرم وجنایت بوده وماجراهای بسیاردیده ام.

موضوع مرگ مشکوک اینروزهانشان داددرجامعه ای که گسست بین نسلی وبی اعتمادعمومی بین مردم وقوای مجریه وقضائیه وجوددارد،شایعات واخباربی پایه واساس تنهامتاع عرضه شده دراین بازارمکاره خواهدشد.

عقل ومنطق حکم می کند که اجازه دهیم درچنین مواردی اخباردرست ودست اول،بارعایت اصل “سرعت ودقت” توسط رسانه هایی که مورداعتمادمردم هستند درکوتاهترین زمان ممکن بدست مخاطبانش برسد امادرشرایط کنونی بدلیل عدم وجودرسانه های مرجع ومورداعتمادشاهداخباردروغ وکذب هستیم.

به عنوان مثال طی این ۲۴ساعت دررسانه های مجازی آمده بود:

۱-خانم نامداری بارداربوده وجنین ۸ماهه ای داشته است که این خبرکذب بود.

۲-ابتدا مرگ رابدلیل قتل اعلام کردند که دروغ ازآب درآمد.

۳-نوشتندکه مادرخانم نامداری پلیس رامطلع کرده درحالیکه مادرایشان سال ۱۳۸۷فوت کرده است.

۴-بازپرس وپلیس وجودهرگونه علائم وآثارسرقت وقتل راتکذیب کردند.

اینجاست که شماخواننده گرامی بایدبدانیدتاازصحت ودقت لازمه یک خبراگاه نشده اید نباید آن رابپذیریدوبازنشرنمایید.

آنچه که دراین میان ظن ودلیل فوت این مرحومه راتقویت می کند خودکشی باقرص های روانگردان وضدافسردگی است که هنوزنتایج بررسی های پزشکی قانونی مشخص نشده است.

امایک نکته مغفول مانده که با مرگ خانم نامداری باردیگرعیان شده است ،این می باشد که طی سه ماه گذشته بامرگ “سه زن”،روبرو بوده ایم که ازقضا هرسه مرحومه درحوزه اطلاع رسانی وتولید محتوای فرهنگی اشتغال داشته اند،خانم هاله لاجوردی استاددانشگاه،شیده لالمی روزنامه نگار وآزاده نامداری!!

ازنظر تمامی تئوری های روانشناسی وجامعه شناسی،خودکشی این سه زن که ازقضا بسیارپرکارومرتبط با جامعه ومردم بوده اندو دارای معیارهای مشخصی اززنان رشدیافته ومتکامل جامعه هستندبامرگ صدهازن دیگری که دراقصی نقاط کشورخودکشی کرده اندتفاوت های اساسی دارد واینجاست که باید این حلقه مفقودکالبدشکافی بشود که “این زنان چرا؟”

وقتی نظام علمی وجامعه شناختی کشور ابتراست ودرچنین رخدادهایی وارد عمل نمی شود ونظریات متقن صادرنمی کنند ،یقینا فضابرای جولان دادن “کلاغان خبرچینی”مهیا می شود که باموج سواری خود،هرآنچه که دروغ است رابخوردجامعه می دهند به گونه ای که نمی شود”صره راازناصره”تشخیص داد.

پس باتوجه به آنچه که عرض شد باید اجازه دادتاحقایق ازسوی کارشناسان و متخصصین امر تعیین واعلام شود ونباید اجازه داد”بی سوادی رسانه ای”باردیگر پلشتی وزشتی های خودرابه رخ حقیقت وواقعیت بکشد!