با قانون جدید مجلس، سعید مرتضوی ایثارگر خواهد شد

شنیده ها

بر اساس طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس، کسانی که در لیست تحریم‌های کشورهای “متخاصم” قرار گیرند به عنوان ایثارگر شناخته خواهند شد.

سعید مرتضوی از جمه افرادی است که در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد. وی از جمله محکومان بازداشتگاه کهریزک است.

تسنیم گزارش داده است،این افراد حقوق و مزایای ایثارگری می گیرند.