بخشش بحرین در ۴۹ سال قبل توسط شاه ایران در چنین روزی

شاه ایران با بخشندگی تمام در چنین روزی، ۴۹ سال پیش، «بحرین» را واگذار کرد و بحرین از ایران جدا شد.

استقلال بحرین در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰،

ایران، استقلال بحرین را تبریک گفت؛ سرزمینی که تا پیش از آن استان چهاردهم ایران بود!

ایران از عضویت بحرین در سازمان ملل هم حمایت کرد درحالی که اعراب مخالف بودند!