بذل و بخشش وزیر از جان کودکان

مهرداد شاکری

وزیر آموزش و پرورش در یک درافشانی دیگر از جان کودکان این سرزمین بذل و بخشش راه انداخته و امریکا را تهدید کرده که از جان ۱۴ میلیون دانش آموز برای مقابله با آنها مایه خواهد گذاشت و امریکا را با ۱۴ میلیون کودک ایرانی طرف کرده است
گماردن چنین فرد بی رحم و سفاکی بر یکی از وزارت خانه های اصلی در ایران گناهی است نابخشودنی
بهتر است وزیرنامحترم تا کودکانمان را سپر بمب های امریکا نکرده خود محترمانه از سمت خود استعفا دهد و خانه نشینی را انتخاب نماید