برای درک پوچ بودن مستعان چقدر دانش و تعقل نیاز هست؟! / یادداشت

فاصله گرفتن تصمیم سازان عالی رتبه و رسمی‌ترین رسانه کشور، از کارشناسان واقعی!!

نه تنها، خبری از وعده وعید هایی که رسماً اعلام شده نیست؛ بلکه جرئت اعلام شکست آن هم مشاهده نمیشود!

وقتی کسانی، فقط حرف میزنند و پشت سرشان می‌اندازند؛ چگونه می‌توان؛ منتظر اعتماد عمومی بود؟!

تمامی عوامل تبلیغی، از صدا و سیما گرفته تا روزنامه ها….و همچنین عالیترین سطح از متخصصان که در خدمت بالاترین فرمانده قرار دارد؛

همه و همه سکوت اختیار کردن!

ادعایی به این بزرگی و پوچی، چه مفهومی دارد؟!

وقتی این چنین رفتار میشود؛

چرا نبایست از توافق چین ترسید؟!

اینک گریزی به انتخاب ریاست جمهور

با تخریبی که از هر سوی بر وجه اصلاحات و اصلاح طلبی وارد میشود؛

که خودشان نیز در خود زنی دست پیش را گرفتند!

اینک صحنه کاملا برای مستعان بازان در تمامی عرصه ها، هموار و آماده گشته است

میتوان دید که، همگی(جملگی موافقان و مخالفان) در حال هل دادن کشور به درون چاهی هستند که مستعان بازان آنرا کنده اند!!

و هیچ عزم جدی برای ممانعت وجود ندارد!

چاهی که آنطرفش, کاملاً ناپیداست!