برای دکتری که نه به نام، نه به صفت شریف است !

بعد از افشای جعل نامه پژوهشکده برای ایجاد سابقه کاری دکتر مهرداد بذرپاش، حال پیجی در توییتر افشا کرده است که دکترای دکتر بذرپاش نه تنها با بورسیه و بدون آزمون که از طریق سرقت و کپی‌پیست مقالات دیگران حاصل گشته است !

اوج افتضاح آنجاست این جوان نخبه انقلابی حتی در کپی پیست هم ناتوان است و در صفحه اول پایان نامه خود دارویی را داورویی و در صفحه تقدیر از اساتید، سپاسگزار را سپاسگذار نوشته است و باز هیچ اعتراضی از دانشگاه و دانشگاهیان به وی نشده است

فاتحه دانشگاه و مملکت را باید خواند که جوانی با این حجم دکتر و عضو هیات علمی و هئیت امنا دانشگاه می‌شود!

حال که قرار است کش داده نشود خدا بخیر کند محاسباتی که این دکتر غیرشریف با بودجه و مملکت قرار است زین پس بکند