برای معلم های مظلوم / یادداشت

✍🏻حسین ثنایی نژاد

عجیب است! تمام جامعه هر چه دارد از معلم هایش دارد. بیایید در تصور خود معلم را از جامعه حذف کنید. هیچکس هیچ چیز نمی آموزد و جامعه برمی‌گردد به دوران غار نشینی! اگر هر انسان آموزش نبنید بر اساس تجربیات شخصی محدود خودش کارهای زیادی نمی‌تواند انجام دهد. انسان ها اگر پیشرفت کرده اند و اگر اصولا جامعه انسانی تشکیل شده است، بخاطر یادگیری بوده است. و در هر یادگیری یک معلم تقش آفرینی کرده است.

در این میان معلم های حرفه ای و کسانی که شغل‌شان صرفا آموزگاری است مظلوم ترین آدمهایند. آنها آدمهای بی سواد را تحویل می گیرند و با سواد و صاحب دانش تحویل جامعه می دهند. آدمهایی که اگر در کلاس آن معلم ننشسته بودند چیزی نمی دانستند و با ابزار دانایی آشنا نمی شدند. کلمه نمی دانستند و کاربرد کلمات را و اعداد را و اشکال را و دانش را فرا نمی گرفتند. تمام آنها که بعدا از کلمات از اعداد و اشکال و ارقام بهره می برند و مهندس می شوند و پزشک و متخصص و تاجر و صنعت گر، بنیاد آگاهی شان را یک معلم بنا نهاده است.

شما به سطح جامعه بنگرید! همین مهندسی که شبکه برق را اداره می کند و تلفن را و گاز و آب و راه و ساختمان را و همان پزشکی که جان ها را از مرگ می رهاند، همه اینها را معلمین پرورش داده اند و در زیر دست اساتید دانشگاه تخصص کسب کرده اند و به جامعه آمده اند و چرخ جامعه را می چرخانند. این چرخ نمی چرخید اگر قلم را معلم در دستان افراد جامعه نمی‌گذاشت و دانش را در اذهانشان نمی کاشت.

معلم برزگر این مزرعه پر محصول است که اگر نبود آب تجربه در خاک وجود انسان بیهوده جاری میشد و از آن خاشاکی می رویید که بر باد فراموشی می رفت!

این معلم با چنین نقش عظیم و بنیادین در جامعه و در پیشرفت جامعه و در تکامل جامعه، هرگز نه قدر دیده و نه بر صدر نشانده شده است. تمام آنچه بوده در شاخه گل و تبریک ساده ای بوده که سالی یک بار در روز معلم به او هدیه شده و او همچنان همین هدیه را به لبخند پذیرفته و دلخوش همچنان قلم بر کاغذ ساییده و دانش در جامعه پراکنده ساخته.

اگر جامعه بخواهد راه تحول و پیشرفت را درست بپیماید باید در آن جامعه معلم آنچنان که شایسته است قدر ببیند و در اولین مرحله از این قدرشناسی باید نیازهای معیشتی و اعتباری او در جامعه به طور کامل برآورده شود. در غیر اینصورت معلمین فرسوده می شوند و از فرسودگی علم نمی تراود و دانش برنمی خیزد!

پس روز معلم را گرامی بداریم با تلاش برای تکریم واقعی معلمین و فراتر از گل و شیرینی و تبریک آنها را ارج گذاریم و قدر شناسیم.

روز معلم بر همه معلمین گرامی باد.