برجام زیرساخت رابطه با آمریکا است

دلواپسان معتقدند که برجام بخش کوچکی از یک چشم انداز بزرگتر است و دولت در مذاکرات ۲ ساله با امریکا به دنبال چیزی فراتر از توافق هسته ایی بوده است.
به گزارش نگام بر اساس دیدگاه ها و تحلیل های درون گروهی دلواپسان و اصول گرایان تندرو ، برجام زیر ساخت ارتباط با آمریکا است و دولت قصد دارد با یک سلسله اقدامات و اتفاقات ایران را از کشوری انقلابی به کشوری عادی بدل کنند و به دنبال آن با تغییر ادبیات نسبت به امریکا که نمونه آن سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه “بعد از توافق نمیتوانیم با جهان به گونه ایی که پیش تر سخن میگفتیم سخن بگوییم” است ، عادی سازی روابط با امریکا را در دستور کار قرار دهند.
به عقیده دلواپسان مذاکرات منطقه ایی که در حقیقت مذاکرات ژئوپولتیک با آمریکا است و دست دادن ظریف با اوباما در راستای همان نقشه راه دو طرف برای عادی سازی روابط است