برجام موشکی

مهرداد شاکری

ایران مذاکره درباره موشک ها را پذیرفته، این خبری بود که از طرف وزیرامورخارجه ایران منتشر و سپس تکذیب گردید و برداشت غلط را عامل انتشار این خبر عنوان کردند
اما واقعیت نشان می دهد ایران که در برجام هسته ای نتوانست به خواسته های خود برسد و حریف ایران را با برجام هسته ای ضربه فنی کرد با برجام موشکی قصد دارد در پشت پرده از حقوق خود کوتاه بیاید و در مقابل امریکا زانو بزند و صنعت موشکی نابود شود ودر مقابل امریکا از براندازی دست بردارد.
نظام در حال حراج کشور می باشد