برخورد ماشین به طبقه دوم یک دندان پزشکی در کالیفرنیا