برسد دست برادر حسین شریعتمداری

تریبون کیهان که بی‌شک منتشر کننده افکار طیفی خاص است امروز دلواپس چین، روسیه و هند شد که خدایی نکرده خاطر اربابان در شرق دنیا از مذاکره‌ای جدید مکدر نشود.

این تصاویر برسد دست شریعتمداری که دلواپس اربابان شرقی است در صورتیکه آن‌ها تنها منافع خود را در پیش دارند و با دشمنان ایران نیز هم‌گرایی می‌کنند بنابراین زیاد خود را متعهد نشان ندهید که برای مردم باورپذیر نیست.