برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، در این گزارش تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی دیجیتال سال ۲۰۱۹ از معماری ساختمانی را مشاهده می‌کنید.

منبع: مهر

برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹