«برکناری عادل فردوسی پور و واکنش مردم»

“حامد تقوی”

این روزها باز فضای مجازی با عادل فردوسی پور گرم شده است . همه دارند اعتراض میکنند چرا او را از برنامه ی ۹۰ کنار گذاشته اند . همه معترضند. فضای مجازی را به پر کرده اند از عکس ها و فیلم های برنامه ۹۰ و عادل فردوسی پور.
اینکه آنها به نبودن عادل فردوسی پور و مجری دلخواهشان معترض باشند قابل درک است. اما همین مردم چرا به گرانی بی حد و حصر ، تورم ، بی کاری ، زندانی سیاسی و مسائل اجتماعی اعتراض نمی کنند هم جای سوال دارد. به راستی چه بر سر مردم ما آمده است که اینچنین به این مسائل بی توجه و سِر شده اند؟