برگی از چهره واقعی اژه ای

✍️حسین فرزین

محسنی اژه ای با محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار موفق تهران و محکوم کردن او به ۵ سال زندان معروف شد. شاکی اصلی کرباسچی که از پشت پرده بیرون نیآمد آیت الله مهدوی کنی بود و اژه ای مامور به محکوم کردن کرباسچی. بویژه که غیر از برداشتن کرباسچی از شهرداری تهران دو هدف نیز در این محکومیت دنبال می شد. نخست جلوگیری از ورود او به کابینه محمد خاتمی (صحبت بر سر وزارت کشور بود) و دوم چیدن پروبال هاشمی رفسنجانی که گام به گام پیش می رفت و سرانجام نیز به استخر مرگ شدن او انجامید.

در جریان قتل های زنجیره ای نیز نام اژه ای چند بار مطرح شد. از جمله در ارتباط با قتل “پیروز دوانی” در حیاط خلوت یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات. اژه ای بعدها بعنوان نماینده قوه قضائیه در جلسه مدیران جراید با عیسی سحرخیز مدیرکل وزارت ارشاد و نماینده مدیران جراید درگیر شد و علاوه بر پرت کردن قندان به طرف او، به وی حمله ور شده و بازوی او را گاز گرفت.

موقعیت او با این رویدادها تحکیم شد و در کابینه احمدی نژاد وزیر اطلاعات و امنیت شد که البته با هم نساختند و یا با هم تبانی کردند و اژه ای استعفاء داد و احمدی نژاد سرپرست وزارت اطلاعات شد تا چندین وانت محرمانه ترین اسناد و پرونده های وزارت اطلاعات را خارج کرده و به محلی منتقل کند که همچنان نا معلوم است.

بخش مهمی از جسارت های احمدی نژاد و ناتوانی در برخورد با او بدلیل در اختیار داشتن همین پرونده ها و اطلاعات محرمانه است. اژه ای بالاخره رفت به قوه قضائیه و سخنگوی آن قوه شد و پس از رفتن رئیسی (معاون اول قوه قضائیه) به تولیت آستانقدس رضوی، وی جانشین او و معاون اول آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه شد.

رئیسی که از آستانقدس به قوه قضائیه بازگشت و رئیس آن شد، اژه ای در پست خود ابقاء شد، اما بتدریج پرهایش ریخت و دیگر آن میدان فراخ گذشته را در این قوه ندارد و آنگونه که در مصاحبه مفصل و پر از سانسور و تحریف و تزویر میگوید: آماده بازنشستگی (متولد ۱۳۳۵) شده است!

آیا روزی فرا خواهد رسید که این جماعت پاسخگوی آن چه کرده اند در دادگاه مردمان رنج کشیده باشند.؟؟