بسیجی های جنگ دیده و بسیجی های ولایتی – حق بسیجی ها، حق مردم!

✍️حسین جعفری

آنچه این شهید نوشته، خواسته عمومی بچه بسیجی های اون زمان بود، می رفتیم تا دروغ نباشد و … اصلاً تصور اینکه روبروی مردممان دست به چماق بشیم و مانور ضد شورش بگذاریم به مخیله ی ما خطور نمی کرد و …

بسیجی های زمان جنگ در معرض مرگ قرار می گرفتند تا مرگ را از مردم دور کنند!

بسیجی ها؛ همانها که مظلوم شهر و شهید جبهه بودند، می رفتند از حقشان بگذرند تا از حق مردم دفاع کنند!

امروز جبهه ندیده هایی که کلی خاطره از جنگ دارند بجای اهل جبهه نشسته تا حق نداشته شان را از ملت بگیرند!

بخون شهیدان قسم! قرار نبود بسیجیان اهل جبهه را کسانی نمایندگی کنند که فریادشان را بجای بلند کردن بر سرِ فسادها و دزدی ها بر سرِ کسانی خروار کنند که نسبت به فساد اعتراض می کنند و به توصیه کش ندادن عمل نمی کنند!

امروز طوری جلوه می دهند که انگار اکثریت اهل جبهه همراه آنان هستند؛ در حالی که خون دلی که اهل جنگ می خورند بیش از دیگران است. آری از کسانی که دین خدا را به نفع قدسی کردن ساحت قدرت مصادره می کنند؛ مصادره ی دفاع مقدس، تعجب برانگیز نیست!