بلقیس دومین بنای گلی ایران پس از بم / شرح در متن

بلقیس دومین بنای گلی ایران پس از بم

شهرتاریخی بلقیس در ۳کیلومتری اسفراین واقع شده ارگ بلقیس ارگی ۱۲۰۰ساله است که به آن نارین قلعه نیز  می گویند