بلیت حج در سال ۱۳۲۷

هزینه رفت و برگشت به مکه معظمه در آنموقع ۲۹۵۰ تومان بوده است!

✍️ دیدگاه شما 🙏