بنزین رایگان ایران در انتظار حزب الله

محمد ارسلانی

اعتراضات مردمی در لبنان بخاطر فساد گسترده سیاسی
و کمبود بنزین و دخالت حزب الله در تشکیل مافیای اقتصادی گسترده در لبنان
در حال ورود به دور تازه ای می باشد ،
مردم لبنان از حزب الله و مفسدین وابسته به حزب الله به تنگ آمده اند
دولت توان تامین نیازهای اولیه شهروندان لبنانی را ندارد
گسترش ناآررامی ها در لبنان می تواند حیات سیاسی حزب الله را با خطر جدی مواجه کند
حزب الله برای برون رفت از وضعیت فعلی چشم انتظار کمک های ایران می باشد
در حالی که مردم ایران با مشکلات تده دیده ای روبرو هستند
باید بزودی شاهد حمایت مالی گسترده ایران از حزب الله باشیم
و نفت کش های ایرانی سوخت رایگان را به لبنان حمل خواهند کرد