بنزین و آتش به زندگی مردم


مهرداد شاکری

فشارهای اقتصادی در کشور به اوج خود رسیده است و مردم برای تامین مایحتاج زندگی ماه هاست که تحت فشار قرار دارند
صادرات نفت ایران به نقطه صفر نزدیک می شود
اقتصاد کلان کشور در حال فروپاشی است
دولت در تامین بودجه خود عملا ناتوان است و طی ماه های آینده کسری بودجه در کشور رکورد خواهد زد
فقر بیداد میکند
با تمام این توصیفات دولت قصد دارد کسری بودجه را با فشار بیشتر بر مردم جبران نماید
زمزمه هایی برای افزایش قیمت بنزین و رسیدن نرخ آن به ۲۵۰۰ تومان به گوش می رسد
کسری بودجه با آتش کشیدن زندگی مردم توسط دولت جبران خواهد شد
و مردم همچنان با سکوت خود به حاکمیت اجازه هر نوع ظلم و جنایتی را می دهند
وقت آن رسیده که نیروهای نظامی با پیوستن به مردم طومار حاکمیت را در هم بپیچند